سعید رحیمی

سعید رحیمی

سعید رحیمی متولد سال 1362، نویسنده و مترجم ایرانی است.

کتاب های سعید رحیمی

سینمای مارتین اسکورسیزی