مجید شریف

مجید شریف

مجید شریف (بهمن ۱۳۲۹–۲۸ آبان ۱۳۷۷) نویسنده دگراندیش و مترجم ایرانی بود که در ۲۸ آبان ۱۳۷۷ در تهران ناپدید شد و پس از شش روز،جنازه اش در خیابان پیدا شد. وی از نویسندگان ماه نامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی بود.

کتاب های مجید شریف

اراده قدرت


۶۵,۰۰۰ تومان