جان یومن

جان یومن

جان یومن سالها رئیس انگلیسی در دبیرستان فرانسوی در لندن بود. همکاری وی با کوئنتین بلیک از سال 1960 آغاز شد و منجر به لیست طولانی کتابهای موفق کودکان شد.

کتاب های جان یومن

سفرهای سندباد