برنارد بوزانکت

برنارد بوزانکت

برنارد بوزانکت (1848 - 8 فوریه 1923) فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی انگلیسی و شخصیت تأثیرگذاری در مسائل سیاست سیاسی و اجتماعی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود. آثار وی تحت تأثیر قرار گرفت اما بعداً مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان، به ویژه برتراند راسل، جان دیویی و ویلیام جیمز قرار گرفت. برنارد شوهر هلن بوسانکته، رهبر جامعه سازمان خیریه بود.

کتاب های برنارد بوزانکت

تاریخ زیبایی شناسی