علی حیدری

علی حیدری

دکتر علی حیدری(متولد سال 1347) نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است.

کتاب های علی حیدری

تعلیقات تامین اجتماعی