هارون ییلماز

هارون ییلماز

هارون ییلماز مدرس گروه تاریخ دانشگاه کوئین مری لندن، انگلستان است. وی نویسنده کتاب هویت های ملی در تاریخ نویسی شوروی (2015) است که توسط روتلج نیز منتشر شده است.

کتاب های هارون ییلماز

کردستان سرخ