گلن پارسونز

گلن پارسونز

گلن پارسونز (Glenn Parsons) (متولد سال 1971) دانشیار فلسفه در دانشگاه رایرسون است.

کتاب های گلن پارسونز

فلسفه دیزاین