مالتی هاگنر

مالتی هاگنر

«مالتی هاگنر» نظریه‌پرداز، پژوهشگر و استاد مطالعات سینمایی آلمانی، متولد 1971 است.

کتاب های مالتی هاگنر

نظریه ی فیلم