یوریک کریم مسیحی

یوریک کریم مسیحی

وریک کریم‌مسیحی، نویسنده و عکاس و منتقد هنری، در سال 1343 در تهران متولد شد.
کریم‌مسیحی در اسفند 1393 گواهینامه درجۀ دو (معادل کارشناسی ارشد) از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. او در حوزه‌های گوناگون هنری از جمله داستان‌نویسی، عکاسی و طراحی گرافیک فعالیت کرده و صاحب آثاری است. طبقۀ همکف،  نَفَسِ عمیق، صد میدان از جمله آثار داستانی کریم‌مسیحی است و کتاب‌های شب سپيده می‌زند، در جهت عکس، عکس و دیدن عکس، نگاهم کن! خیالم کن! و اول شخص مفرد مجموعه جستارهای اوست.

کتاب های یوریک کریم مسیحی

در جهت عکس


دست روی شانه


نفس عمیق


نه فقط زیبا


عکس و دیدن عکس


شب سپیده می زند


کوپه ی اختصاصی


صد میدان


شب سپیده می زند،باری دیگر


بزرگراه بزرگ