مارک دردن

مارک دردن

مارک دردن استاد عکاسی دانشگاه ولز در نیوپورت انگلستان است. او بیش از صد و پنجاه ریویو و جستار دربارۀ هنر معاصر و عکاسی منتشر کرده است. او در سال 2000 با همراهی کریگ ریچاردسن کتاب رو در رو: عکاسی به مثابۀ دادوستد اجتماعی را چاپ و نمایشگاه آن را بر پا کرده است. کتاب دیگر او با عنوان دوروتیا لنگ در سال 2001 منتشرشد. دردن در کتاب پنجاه متن کلیدی مهم تاریخ هنر انتشارات راتلج جستارهایی دربارۀ جان سارکوفسکی، ویکتور برگین و بریان اودوهرتی نوشته. (همراه با دیوید کمپل) کتاب سرمایۀ ناپایدار: هنر و فرهنگ مصرفی را در سال 2007 تألیف کرده است. 

کتاب های مارک دردن

پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی