جن امرسون

جن امرسون

جین امرسون مدیر خانه امرسون، مرکزی برای بی حس کردن، نارساخوانی و دیس پراکسی است. جین یک معلم باتجربه کودکان مبتلا به دیسکلاکالیا و مربی دوره های ارزیابی و تدریس دیسکلاکالیا و مدرس دیسکلاکلیا است.

کتاب های جن امرسون

اختلال ریاضی