روح الله ساعی شتربانی

روح الله ساعی شتربانی

روح الله ساعی شتربانی متولد سال 1359، دارای دکترای جامعه شناسی می باشد. وی  قهرماني دوي 100 متر نابينايان كشور در سال 1380، كسب عنوان پنجمي مسابقات جهاني لهستان در دوي 400 متر در سال 2001 و برگزيده شدن به عنوان كتابدار نمونه كشور در سال 1389 را در كارنامه فعاليت هاي خود دارد.

کتاب های روح الله ساعی شتربانی

حقوق اجتماعی معلولان