سعید نوروزی جوینانی

سعید نوروزی جوینانی

سعید نوروزی جوینانی متولد سال 1346، روانشناس ایرانی با حوزه های تخصصی اعتیاد, اعتیاد جنبه‌های اجتماعی, اعتیاد درمان, اعتیاد پیشگیری, ایدز پیشگیری, دلبستگی, روان‌درمانی خانواده, زناشویی ... می باشد.

کتاب های سعید نوروزی جوینانی

زبان حال


کمی بیش


بحث گروهی متمرکز