جروم دیوید لوین

جروم دیوید لوین

جروم دیوید لوین ، دکترای تخصصی، مدیر برنامه مشاوره مشروبات الکلی و سو مصرف مواد در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی در شهر نیویورک است، جایی که وی همچنین به عنوان هیئت علمی در بخش علوم انسانی خدمت می کند.

کتاب های جروم دیوید لوین