هانیه یارمند

هانیه یارمند

 هانیه یارمند متولد سال 1360، دارای دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران می باشد.

کتاب های هانیه یارمند