محمد بصیری

محمد بصیری

محمد بصیری متولد سال 1369، بنیانگذار دوره های پولسازی و معجزه در ایران است. بصیری برای نخستین بار مفهوم مصرع معروف «نابرده رنج گنج میسر نمیشود» را زیر سوال برد و ثابت کرد برای رسیدن به موفقیت و درآمد حلال و زیاد، نیاز به کار سخت و طاقت فرسا نیست.

کتاب های محمد بصیری

فراتر از من