مجید کافی

مجید کافی

مجید کافی متولد سال 1344، دانش آموخته حوزه علمیه، استادیار و مدیر گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران است.

کتاب های مجید کافی

فلسفه نظری تاریخ