پل تاگارد

پل تاگارد

پل ریچارد تاگارد (متولد 1950) فیلسوف کانادایی متخصص در علوم شناختی، فلسفه ذهن و فلسفه علم و پزشکی است. تاگارد استاد برجسته فلسفه در دانشگاه واترلو است. او نویسنده است و در تحقیق در قیاس و خلاقیت، استنتاج، شناخت در تاریخ علم و نقش احساس در شناخت مشارکت داشته است. در فلسفه علم، از تاگارد برای کار در استفاده از مدلهای محاسباتی در توضیح انقلابهای مفهومی نقل شده است. متمایزترین سهم وی در این زمینه، مفهوم انسجام توضیحی است که وی در موارد تاریخی به کار برده است. او شدیداً تحت تأثیر عمل گرایانی مانند سی.سی.پیرس است و در پالایش ایده استنتاج به بهترین توضیح کمک کرده است.

کتاب های پل تاگارد

ذهن