علی اصغر میرباقری فرد

علی اصغر میرباقری فرد

سید علی اصغر میرباقری فرد متولد سال 1342، استاد و مدیر قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان می باشد.

کتاب های علی اصغر میرباقری فرد