یعقوب آژند

یعقوب آژند

یعقوب آژند (زادهٔ ۲۹ خرداد ۱۳۲۸ در میاندوآب) پژوهشگر ایرانی تاریخ، هنر و ادبیات است. آژند دوره کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز، دوره کارشناسی ارشد را در پژوهشکده فرهنگ ایران و دوره دکتری تاریخ را در دانشگاه تهران گذراند.

کتاب های یعقوب آژند

تاریخ ایران دوره تیموریان


استاد محمد سیاه قلم


هنر و ادب ایران


تاریخ ایران دوره صفویان


ادبیات مدرن ایران


تیموریان‏


فرهنگهای هنری ایران


ایلخانان‏


سلسله های متقارن در ایران


تاریخ‏ تمدن


ترکان در ایران


بویهیان‏


هنر ایلخانی و تیموری


درآمدی بر آیین تصوف


هنر اسلامی


اماکن هنری ایران


محمد باقر


محمد هادی


ایران‏ باستان


اسماعیلیان‏


نمایش در دوره قاجار


سیر و صور نقاشی‏ ایران


هنر سلجوقی و خوارزمی


هنر سامانی و غزنوی


مکتب نگارگری تبریز


مکتب نگارگری شیراز


هنر هند و ایرانی هند و اسلامی


هنر اموی و عباسی


معماری‏ جهان‏ اسلام


سلجوقیان‏


صفویان


هنر صفوی زند قاجار


هنر نگارگری ایران


هنر پارتی و ساسانی


هنر مانوی و زردشتی


پیدایش دولت صفوی


تاریخ ادبیات ایران


دولتهای ایران