آلن آ مک فارلن

آلن آ مک فارلن

آلن آ. مک فارلن یک طبیعت شناس معتبر و متخصص زندگی بومیان آمریکا بود. او به آموزشهای تفریحی اختصاص داشت و بیش از بیست سال اطلاعات جهانی را درباره بومیان آمریكا ارائه می داد.

کتاب های آلن آ مک فارلن