احمد اکبری

احمد اکبری

احمد اکبری متولد سال 1368، نویسنده ایرانی است.

کتاب های احمد اکبری

تحلیل تکنیکال پایه