پری گود

پری گود

پری گود سخنران، مربی، مربی شرکتی و نویسنده محبوب است. وی به دلیل سبک تعاملی، سرگرمی و دانش گسترده در زمینه های روانشناسی کاربردی و آموزش شناخته شده است. پری بیش از 2000 سمینار، کارگاه آموزشی و سخنرانی های اصلی در ایالات متحده انجام داده است. مخاطبان وی شامل مدیران شرکت ها، مدیران و پرسنل نیروی فروش بوده اند. وی همچنین به طور گسترده در بخش غیرانتفاعی به ویژه در زمینه آموزش کار کرده است. پری گود نویسنده کتاب "به دنبال خوشبختی، کمک به بچه ها برای کمک به خودشان، جهت کلی، در آخر رئیس بودن خوب است" و از نویسندگان کتاب "یک مدرسه متصل" است.

کتاب های پری گود

جهت گیری زندگی


رئیس هزاره جدید


در جست وجوی شادمانی