کنت دی کیت

کنت دی کیت

دکتر کنت دی کیت، استاد برجسته گروه علوم روانشناسی دانشگاه سن دیگو است. وی روانشناسی مقدماتی، روشهای تحقیق، تاریخچه و سیستمهای روانشناسی و روانشناسی بین فرهنگی را تدریس کرده است.

کتاب های کنت دی کیت