سیدکاظم سیدباقری

سیدکاظم سیدباقری

سیدکاظم سیدباقری متولد سال 1350، دانشمند سیاسی ایرانی و دانشیار سیاست در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. کتاب وی با عنوان فقه سیاسی شیعه برنده جایزه فارابی و جایزه کتاب سال حوزه شد.

کتاب های سیدکاظم سیدباقری