فاطمه قاضیها

فاطمه قاضیها

فاطمه قاضيها متولد سال 1335، يكي از تاريخ‌نويسان مطرح ايران است كه كتاب‌هاي بسياري درباره عصر قاجار دارد و مطالعات زيادي در اين زمينه انجام داده است. او اسناد دوران قاجار را جمع‌آوري كرده و درباره آنها نوشته و بسياري از چيزهايي كه از دوران قاجار مي‌دانيم به مطالعات او درباره اين دوره تاريخي باز مي‌گردد. قاضيها در اين زمينه كتاب‌ها و مقالات زيادي دارد كه بسياري از آنها به عنوان منبع تحقيقي مورد استناد قرار مي‌گيرند. كتاب‌هاي روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفرهاي اول، دوم و سوم فرنگستان، اسنادي از روند اجراي معاهده تركمانچاي، اسناد روابط ايران و روسيه در دوره فتحعلي شاه و محمدشاه، اسناد روابط ايران و روسيه از ناصرالدين شاه تا سقوط قاجاريه، سفرهاي ناصرالدين شاه به قم و مراسم دربار ناصري «جشن آش‌پزان» و... از كتاب‌هاي قاضيها است.

کتاب های فاطمه قاضیها

دختران ناصرالدین شاه