احسان مسعود

احسان مسعود

حسن احسان مسعود (متولد 9 اوت 1967) نویسنده علوم، روزنامه نگار و صدا و سیماست. از سال 2009 وی سردبیر مجله News Professional Professional (از جمله Research Fortnight) بوده و در دانشگاه امپریال لندن سیاست های علوم بین المللی را تدریس می کند.

کتاب های احسان مسعود

نوآوری بزرگ