جیم اسمیت

جیم اسمیت

جیم اسمیت فارغ التحصیلی در زمینه تبلیغات ، طراحی گرافیک و تصویرگری ، و نویسنده ی اهل انگلستان است.

کتاب های جیم اسمیت

من بی (با) عرضه ام


من هنوز هم بی (با) عرضه ام