اعظم مهدوی

اعظم مهدوی

اعظم مهدوی، نویسنده و مترجم کتاب های کودک است. البته خودش بیشتر وقت ها می گوید نویسنده هستم. چند تا از کتاب هایش در جشنوارهای مختلف به عنوان نامزد و اثر تقدیرشده و برنده اعلام شده اند. اما این ها مهم نیست. مهم این است که او مثل یک مورچه ی کارگر مدام می نویسد و فکر می کند.

کتاب های اعظم مهدوی

وبلاگ خون آشام ۲


وبلاگ خون آشام ۳


وبلاگ خون آشام ۴


صفورا اره و غلام بهونه گیر


از دوازده انگشت نکبتی اش