ابوالقاسم غلامحیدر

ابوالقاسم غلامحیدر

ابوالقاسم غلامحيدر متولد سال 1353، پژوهشگر، نویسنده می باشد. وی در رشته مدیریت جهانگردی تخصیل کرده است. غلامحیدر  مسئول دبیرخانه نشر آثار و پژوهش انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان می باشد.

کتاب های ابوالقاسم غلامحیدر

وضوی عشق