آلن پکر لامپرور

آلن پکر لامپرور

آلن پکر لامپور (Alain Pekar Lempereur) (متولد: 23 فوریه 1965) استاد دانشکده تجارت ESSEC - پاریس است، جایی که او مدیر IRÉNÉ (موسسه تحقیقات و آموزش مذاکره در اروپا) است. وی یک استاد مدعو در دانشکده حقوق هاروارد است، جایی که وی از سال 2002 در کارگاه مذاکره تدریس می کند. وی یک عضو ویژه موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل (UNITAR) می باشد.

کتاب های آلن پکر لامپرور

مذاکره پیش اندیش