کریگ کلندر

کریگ کلندر

کریگ کلندر (متولد 1968) استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو است. زمینه های اصلی تحقیق وی فلسفه علم، فلسفه فیزیک و متافیزیک است. کلندر دکترای خود را در سال 1997 از دانشگاه راتگرز با پایان نامه ای با عنوان Arrow Time زیر نظر رابرت وینگارد به دست آورد. وی از سال 1996 تا 2000 در بخش فلسفه، منطق و روش علمی در دانشکده اقتصاد لندن کار کرد. در حال حاضر، وی استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو است و در آنجا نیز مدیر مشترک موسسه اخلاق عملی دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو است. کالندر در کمیته آزادی و مسئولیت علوم شورای بین المللی علوم فعالیت می کند.

کتاب های کریگ کلندر

زمان