سعید عریان

سعید عریان

سعيد عريان پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی و استاد متون پهلوی دانشگاه علامه طباطبایی است.

کتاب های سعید عریان

متن های پهلوی