دنیس هملی

دنیس هملی

دنیس هملی در سال 1935 در کنت متولد شد. وی انگلیسی را در کمبریج خواند، دکترای خود را دریافت کرد و قبل از اینکه نویسنده تمام وقت شود، به عنوان معلم و مدرس کار می کرد. وی کتابهای تاریخی بی شماری برای کودکان نوشته است.

کتاب های دنیس هملی

بوفالو بیل