مرتضی مشایخی

مرتضی مشایخی

مرتضی مشایخی استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ایشان در سال ۱۲۹۹ در شهر خوانسار متولد شد و در سال ۱۳۱۸ وارد رشتهٔ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. مرتضی مشایخی از همکاران محمد قریب بود که در شروع امر ریشه‌کن سازی فلج اطفال نقش عمده‌ای ایفا کرد.

کتاب های مرتضی مشایخی

آتش نهفته