محمد بنیس

محمد بنیس

محمد بنیس (متولد 1948) شاعر مراکشی و از برجسته ترین نویسندگان شعر عربی است. از دهه 1970 ، او از موقعیت خاصی در فرهنگ عرب برخوردار است. محسن جی الموسوی اظهار داشت که "بیانات بنیس در وهله اول تمایل به تأیید شعر وی دارد ، و به هم پیوستن تداخل و رقابت ژانرها در یک دیالکتیک است که سیاست قدرت را در نظر می گیرد که حوزه های آن خاص است. به عنوان یک آستانه گفتگوی بین عرب شرق و مغرب مغرب ، سنت و مدرنیته ، و همچنین یک سایت برای رقابت و پیکربندی ، توجیهات شخصی محمد بنیس ممکن است یک گرایش شاعرانه دیگر را نیز نشان دهد. "

کتاب های محمد بنیس

شرح گل سوری