الکساندر آنیه واس

الکساندر آنیه واس

الکساندر آنیه واس، پژوهشگر روابط بین الملل است که در آثارش، بر گسترش نگرش های غیراروپا-محور در پرداختن به جامعه شناسیِ تاریخ و اقتصاد سیاسی تمرکز دارد.

کتاب های الکساندر آنیه واس

غرب چگونه حاکم شد