موسی دیباج

موسی دیباج

سید موسی دیباج (متولد ۱۳۳۵) دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران و سردبیر نشریه مطالعات شرقی است. او از شاگردان احمد فردید بود و مدتی نیز سردبیری مجله نامه فلسفه را بر عهده داشت.

کتاب های موسی دیباج

درباره زمان


درباره یقین


آرا و عقاید سید احمد فردید