بورلی آن چاین

بورلی آن چاین

دکتر بورلی آن چاین (BEVERLY ANN CHIN)، مشاور سری ویلی کلیدهای موفقیت است. وی مدیر برنامه آموزش انگلیسی در دانشگاه مونتانا، رئیس سابق شورای ملی مدرسان زبان انگلیسی و عضو هیئت مدیره هیئت ملی استاندارد تدریس حرفه ای است.

کتاب های بورلی آن چاین