لویی هامبی

لویی هامبی

لویی هامبیس ، متولد 18 دسامبر 1906 و درگذشته 10 اکتبر 1978 ، شرق شناس فرانسوی ، استاد کالج فرانسه و متخصص آسیای میانه و آسیای کبیر است. 

کتاب های لویی هامبی

هنر سلجوقی و خوارزمی


هنر مانوی و زردشتی