بنفشه زهرایی

بنفشه زهرایی

 بنفشه زهرایی متولد سال 1351، عضویت در کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای تهران، مشاور منابع آب سازمان غذا و کشاورزی ملل متحدد، مدیر قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت های عمرانی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، عضویت در کمیته ملی آبشناسی، عضویت در هیات امنای موسسه تحقیقات آب می باشد. وی دانشیار دانشگاه تهران است.

کتاب های بنفشه زهرایی