سامارپان

سامارپان

سوامی سامارپاناناندا نویسنده و راهب ماموریت راماکریشنا، ریاضیات بلور است. وی در دوران دانشجویی جوانی با راهبان نظم راماکریشنا در تماس بود. با الهام از آنها، وی در سال 1980 در بیست سالگی به سازمان پیوست و طبق سیاستم ماموریت راماكریشنا در سن سی سالگی ساناناسین (راهب) شد.

کتاب های سامارپان

تییا