دیوید ل پالتز

دیوید ل پالتز

 دکتر دیوید ل پالتز (David L. Palet) استاد علوم سیاسی، دریافت کننده جایزه David Swanson برای خدمات بورس تحصیلی ارتباطات سیاسی است که توسط بخشهای ارتباطات سیاسی انجمن علوم سیاسی آمریکا (APSA) و انجمن ارتباطات بین المللی (ICA) اعطا شده است. وی به مدت شش سال مجله ارتباطات سیاسی را ویرایش کرد. وی بخش تحقیقات ارتباطات سیاسی انجمن بین المللی رسانه و ارتباطات را تأسیس و ریاست کرد.

کتاب های دیوید ل پالتز

ارتباطات سیاسی در عمل