محمدعلی سپهرافغان

محمدعلی سپهرافغان

«محمد علی سپهر افغان دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تهران در رشته تصویر سازی است . وی دارای چهارده تالیف در زمینه ادبیات و هنر است . آخرین کتاب او با نام فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در کمیک با رویکرد بررسی داستان های هرژه (داستان های تن تن و میلو) توسط انتشارات سروش در سال 1390 منتشر شد. او موسس نشریه کمیک (ساحل کودکان) و دارای چهار کتاب کمیک برای کودکان است. وی از مدرسین دانشگاه های هنر پایتخت می باشد.»

کتاب های محمدعلی سپهرافغان