رابرت سی دانتن

رابرت سی دانتن

رابرت سی. دنتان استاد ادبیات و تفسیر عهد عتیق در حوزه علمیه عمومی نیویورک بود. او نویسنده کتاب پادشاه و صلیب او است. مقدمه الهیات عهد عتیق؛ The Holy Scriptures: A Survey (یک مجلد از مجموعه آموزش های کلیسای مطبوعات Seabury) ، و Apocrypha ، پل عهد.

کتاب های رابرت سی دانتن