سوزان گارب

سوزان گارب

سوزان گارب نویسنده چندین کتاب غیر داستانی برای کودکان است. سوزان هنگام نوشتن، با سازمان های غیر انتفاعی کار می کند تا در مبارزه با فقر در جوامع اطراف مینه سوتا تلاش کنند. در سال 2013، او داوطلبانه با تیمی بود که بزرگترین تصویر Lite-Brite را در کنار هم قرار داده است.

کتاب های سوزان گارب

آسمان خطرآفرین


مشاغل مرگبار