ایجوما اومبینیو

ایجوما اومبینیو

ایجوما اومِبینیو نیجریایی ساکن آمریکا، شاعر، نویسنده و فعالی مدنی است.

کتاب های ایجوما اومبینیو

موزه ی مصیبت ها