کریستین سانییه

کریستین سانییه

کریستین سانییه (CHRISTINE SAGNIER) (دکترای علوم دو لانگاژ ، دانشگاه Besançon) مدیر برنامه زبان فرانسه و متخصص زبانشناسی کاربردی و تحصیل زبان دوم است. وی در حال حاضر مسئول برنامه درسی دوره کارشناسی زبان و فرهنگ فرانسه است و مسئول برنامه آموزش و راهنمایی دستیاران آموزشی است.
علایق تحقیقاتی وی شامل نظریه فرهنگی اجتماعی و شناختی اجتماعی، زبان در جامعه، تحلیل گفتمان چندوجهی، چند متغیری و نشانه شناسی اجتماعی است. وی مقالاتی را در مجلات مختلف تحقیقاتی اروپا منتشر کرده است. اولین کتاب وی با عنوان "فراشناخت و تعاملات در آموزش زبان: دیدگاه های جامعه شناختی" توسط پیتر لنگ در سال 2013 منتشر شد.
وی در مجلدی با عنوان "چند کاره ها در آموزش زبان جهانی"، که توسط Routledge در سال 2015 منتشر شد، مشارکت داشت. آخرین کتاب او "تصاویر و کلمات در قرن 21st: چشم اندازهای جدید در مورد چند حالت، ارتباط تصویری و چند سنجی ها" (2018) یک نمای کلی از تحقیقات فعلی در مورد چند متغیری و چند سنجی در مطالعات گفتمان، در چشم انداز سریع تغییر ارتباطات دیجیتال.

کتاب های کریستین سانییه