مسلم حسن شاهی راویز

مسلم حسن شاهی راویز

مسلم حسن‌شاهی‌راویز متولد سال 1357،  شاعر طنز پرداز رفسنجانی می باشد.

کتاب های مسلم حسن شاهی راویز

شاخ نامه