الکساندر دین

الکساندر دین

 الکساندر دین (Alexander Dean) (1939 - 1893) نویسنده و کارگردان آمریکایی بوده است.

کتاب های الکساندر دین

مبانی کارگردانی تئاتر